AQUEST ÉS UN ACORD LEGALMENT VINCULANT. SI NO ENTÉN O NO ACCEPTA ELS TERMES DEL MATEIX, VOSTÈ HA D’ABANDONAR EL LLOC WEB I NO ESTÀ AUTORITZAT A ACCEDIR O UTILITZAR QUALSEVOL DELS SERVEIS O SOFTWARE. EN ACCEDIR O FER SERVIR EL LLOC WEB, SERVEIS I / O SOFTWARE, VOSTÈ CONFIRMA QUE ÉS MAJOR D'EDAT (O SI TÉ MENYS DE 18 ANYS, QUE ESTÀ UTILITZANT EL LLOC, SERVEIS I / O SOFTWARE AMB L'APROVACIÓ DEL SEU PARE, MARE O TUTOR), I QUE HA LLEGIT, ENTÈS I ACCEPTA AQUEST ACORD.

INFORMACIÓ PRÈVIA

el Propietari, en compliment de les disposicions relatives en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informa a l'Usuari de la pàgina web amb caràcter previ a la prestació del servei, dels tràmits i obligacions que han de portar-se a terme per a l'efectiva celebració del contracte: L'Usuari es compromet a llegir detingudament el contingut d'aquestes Condicions Generals de Contractació, Utilització del Lloc Web i Política de Privadesa, (des d'ara les Condicions).

L'Usuari es compromet a introduir les dades personals i informació addicional imprescindible per a la prestació del servei.

el Propietari garanteix a través del disposat en les presents Condicions el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines subministrats a través del lloc web.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

Les presents Condicions, són subscrites:

Per una banda per Eduardo Ojeda leon, amb domicili social en el carrer Pompeu Fabra, 18 de Sant Boi de Llgat Barcelona (Espanya), a l'efecte de notificacions, amb DNI 38421680L (En endavant, el "Propietari").

I d'una altra, per l'Usuari, que és aquell que fa ús del lloc web, així com dels productes, serveis, continguts i/o eines que s'ofereixen a través del mateix i les dades identificatives del qual són, les facilitades directament per aquest mitjançant la incorporació de les seves dades als diferents formularis que el Propietari posa a la seva disposició per a accedir de forma onerosa o gratuïta a qualssevol dels productes, serveis, continguts i/o eines que s'ofereixen a través del lloc web propietat de el Propietari. La responsabilitat sobre l'autenticitat de les dades proporcionades correspon directa i exclusivament a l'Usuari.

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents Condicions que regeixen la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per objecte regular l'accés i el règim d'adquisició dels productes, serveis, continguts i eines facilitats per el Propietari a l'Usuari a través del seu lloc web, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual, ja sigui a canvi d'una contraprestació econòmica o bé de forma gratuïta, segons es determini si escau en les condicions particulars dels productes, serveis, continguts i/o eines en els acords de llicència d'ús a què estan subjectes.

Els productes, serveis, continguts i/o eines, seran els que es trobin a la disposició de l'Usuari en els següents llocs web titularitat de el Propietari: http://www.maxigramar.com.

Cadascun d'aquests productes, serveis, continguts i/o eines seran si escau objecte d'una regulació específica mitjançant les condicions particulars de contractació de cadascun d'ells, els quals estaran accessibles en el lloc web esmentat. Així mateix, els productes, serveis, continguts i/o eines que per la seva naturalesa jurídica així ho requereixin, estaran subjectes igualment als termes i condicions recollits en els corresponents Acords de Llicència d'Ús.

Les citades condicions particulars i Acords de Llicència d'Ús podran ser consultades, impreses i emmagatzemades per l'Usuari amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.

ACCEPTACIÓ, I DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I D'UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

Les presents Condicions, juntament amb les condicions particulars que poguessin establir-se, regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats per l'Usuari a través del lloc web de el Propietari. L'Usuari accepta expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions en la versió publicada per el Propietari en el moment que l'Usuari contracti els productes, serveis, continguts i/o eines en les que estigui interessat. Per tant l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, servei, contingut i/o eina atès que els mateixos han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.

Les presents Condicions no exclouen la possibilitat que certs productes, serveis, continguts i/o eines oferts a través del lloc web, se sotmetin a unes condicions particulars, en aquest cas, es posaran a la disposició de l'Usuari.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions l'Usuari declara:

Que és una persona amb capacitat per a contractar.
Que ha llegit i accepta les presents Condicions.

L'Usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació de productes, serveis, continguts i/o eines a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador. el Propietari posa a la disposició de l'Usuari l'adreça electrònica client@maxigramar.com a fi d'atendre qualssevol dubte en relació a les presents Condicions, les condicions particulars o els Acords de Llicència d'Ús.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I D'UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

el Propietari podrà modificar les presents estipulacions sempre que existeixi causa o motiu suficient per a això. S'entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tingui per finalitat:

Ampliar la gamma o nombre de productes i serveis que es posen a la disposició de l'Usuari o millorar els existents.

Adaptar els productes i serveis objecte del present contracte als avanços que puguin produir-se a causa del desenvolupament de les noves tecnologies de la informació.

Modificar, substituir o actualitzar els preus dels productes i serveis que s'ofereixen a través del lloc web.

CONDICIONS D'ACCÉS AL LLOC WEB I ÚS DELS PRODUCTES I SERVEIS

L'accés al lloc web de el Propietari és gratuït sense perjudici que l'adquisició de determinats productes i serveis o si escau continguts i/o eines que aquesta companyia ofereix estigui subjecte als preus estipulats en les condicions particulars de cadascun d'ells.

L'Usuari es compromet i garanteix fer ús del lloc web conforme a les disposicions establertes en les presents condicions, el disposat en la normativa aplicable, així com el relatiu a la moral i als bons costums.

En aquest sentit, l'Usuari es compromet a:

No utilitzar cap dels serveis, productes, continguts i/o eines que el Propietari posa a la seva disposició, per mitjans o amb fins il·lícites, o expressament prohibits en les disposicions o els efectes de les quals puguin vulnerar o lesionar drets, interessos o béns de el Propietari o de tercers.

Abstenir-se de realitzar qualssevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'activitat normal del lloc web de el Propietari, així com d'obtenir els continguts facilitats en el lloc web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb l'establert en el Codi Penal i en la normativa d'aplicació.

No fer un ús il·lícit dels productes, serveis, continguts i/ o eines, o que pugui suposar un perjudici per a el Propietari. Per tant, l'Usuari s'abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o a vendre qualssevol informació o aparença concernent als productes, serveis, continguts i/o eines, facilitats per el Propietari a través del seu lloc web.

En el cas que l'Usuari causés danys a tercers, per fer ús de qualssevol producte, servei, contingut i/o eina facilitat a través del lloc web, així com d'un ús indegut dels mateixos, l'Usuari exonera expressament a el Propietari de qualssevol responsabilitat que li pogués ser imputada.

A tals efectes, l'Usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que pogués derivar-se com a conseqüència de l'anterior. Igualment, l'Usuari correrà amb les despeses, costes i si escau indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos judicials motivats per l'incompliment de l'establert en les presents Condicions i en la normativa aplicable.

el Propietari a fi de garantir els drets en compliment de les presents Condicions i el respecte a la legislació vigent podrà:

Procedir a la supervisió del servei per mitjà dels seus administradors amb respecte en tot cas del secret de les comunicacions i la intimitat de l'Usuari.

Interrompre temporalment el servei sense preavís i en qualssevol moment per raons tecnològiques o legals que seran convenientment motivades en el lloc web.

Modificar les condicions de prestació dels productes, serveis, continguts i/o eines, quan així ho aconsellin raons tècniques o per aplicació de noves disposicions legals.

Modificar el contingut dels productes, serveis, continguts i/o eines que integren el contingut del lloc web, sense necessitat de comunicar-lo prèviament, quan per raons de la seva activitat així ho consideri convenient. Així mateix, es reserva el dret a no concedir l'accés als serveis, productes, continguts i/o eines, sense previ avís, a qualssevol Usuari que contravingui el disposat en les presents Condicions.

Suprimir o retirar dels diferents serveis, productes, continguts i/o eines oferts a través de pàgina web tota la informació que pogués ser il·legal o simplement ofensiva.

Comunicar als òrgans competents que actuïn en l'exercici de les seves competències, les conductes, activitats o dades presumptament il·lícites que el Propietari tingui coneixement.

OBLIGACIONS DE LES PARTS CONTRACTANTS

Obligacions de el Propietari

el Propietari es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l'Usuari conseqüència de la contractació de productes, serveis, continguts i/o eines per part del mateix:

Prestar amb les màximes garanties a l'Usuari, els productes, serveis, continguts i/o eines sol·licitats per aquest conforme al disposat en les presents Condicions, i si escau les establertes en l'Acord de Llicència d'Ús, sense faltar a la bona fe contractual.

Informar expressament a l'Usuari de l'existència de les presents Condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.

Informar a l'Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels productes, serveis, continguts i/o eines sol·licitats, tals com el preu dels mateixos i els impostos que li siguin d'aplicació.

Posar a la disposició de l'Usuari un exemplar del text de les Condicions. Així mateix i per a aquells productes, serveis, continguts i/o eines que així ho requereixin es posarà a la disposició de l'Usuari amb caràcter previ a la contractació les condicions particulars així com els termes i condicions que regeixen l'Acord de Llicència d'Ús dels mateixos.

Confirmar a l'Usuari tant la realització efectiva de la transacció, salvo en aquells productes o serveis l'execució dels quals sigui immediata, en el termini màxim de 48 hores des de l'acceptació per part del mateix de les condicions de contractació, com la realització efectiva del pagament en el cas que la contractació del producte i/o servei exigeixi contraprestació econòmica.

Posar a la disposició de l'Usuari el justificant de pagament o factura dels productes o serveis contractats a el Propietari, quan el servei contractat exigeixi contraprestació econòmica.

Complir amb el preceptuat en la normativa sobre els drets dels consumidors i usuaris respecte a la devolució dels productes o serveis per part d'aquests, tal com s'especifica en els apartats relatius a la forma i termini de devolució estipulats en les presents Condicions.

Obligacions de l'Usuari

Per la seva banda, l'Usuari es compromet a:

Portar a terme l'íntegre compliment de l'establert en les presents Condicions, així com del disposat en el lloc web http://www.maxigramar.com, en relació amb les condicions específiques de contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines facilitats per el Propietari.

Completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual en cas que fora requisit imprescindible per a poder accedir a qualssevol dels productes, serveis, continguts i/o eines de el Propietari.

Completar els formularis d'accés als productes i serveis que exigeixin contraprestació econòmica, amb informació veraç i actual ja que aquestes dades són necessàries per a l'emissió, si escau, de la factura per el Propietari i el cobrament dels productes o serveis contractats.

Utilitzar els productes o serveis contractats de conformitat amb l'especificat en les Condicions i condicions particulars i exclusivament per a les finalitats establertes en l'Acord de Llicència d'Ús.

Facilitar, per als supòsits de contractació de productes o serveis que exigeixin contraprestació econòmica, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per el Propietari, així com abonar el preu dels productes o serveis contractats de conformitat amb la forma de pagament i amb les tarifes vigents publicades per el Propietari en les condicions particulars de cada producte o servei en el moment de la contractació.

Ometre l'enviament de missatges que d'alguna manera impedeixin o dificultin el normal funcionament dels serveis oferts per el Propietari. En qualssevol cas l'Usuari serà únic i total responsable del contingut dels missatges que escrigui o enviï, així com de les dades que faciliti.

PROCÉS DE COMPRA I SEGURETAT

El propietari garanteix que les dades personals i de targetes de crèdit s'introdueixen en una pàgina segura i es transfereixen mitjançant SSL. L'usuari pot comprovar en el seu navegador el símbol (candau) de pàgina segura. L'usuari (titular de la targeta) és el responsable de les transaccions en el lloc web.

RESPONSABILITATS DE LES PARTS

Responsabilitat de el Propietari pel funcionament del lloc web

el Propietari únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui sofrir com a conseqüència de l'accés al lloc web, o l'adquisició de productes, la prestació dels serveis, ús de continguts i/o eines quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de el Propietari.

Així mateix, el Propietari no serà responsable de cap dany que es generi a l'Usuari en cas d'impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents Condicions a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a el Propietari.

Així mateix, el Propietari tampoc serà responsable de l'inadequat funcionament del lloc web si això obeeix a labors de manteniment, a incidències, a un defectuós funcionament del terminal o la seva insuficient capacitat per a suportar els sistemes indispensables per a fer ús del servei.

el Propietari adoptarà les mesures oportunes per a assegurar una resposta ràpida, però no pot responsabilitzar-se pels retards que siguin deguts als serveis de telecomunicacions ni garantir un termini concret de lliurament dels productes, serveis o si escau continguts i/o eines.

Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari serà l'únic responsable de les conseqüències derivades per la comunicació de dades que no siguin veritables així com de dades pertanyents a persones distintes al propi Usuari.

En cas d'incompliment per part de l'Usuari de les seves obligacions contractuals, el Propietari es reserva les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l'accés als productes, serveis, continguts i/o eines.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

el Propietari s'esforça per a assegurar-se que la informació que apareix en el seu lloc web sigui correcta i es trobi actualitzada. No obstant això, no poden descartar-se errors o omissions, pel que l'Usuari no haurà de considerar exacta la informació sense comprovar abans tal exactitud amb el Propietari. Cap de la informació i/o continguts d'aquest lloc web ha de ser considerat com una afirmació o un fet indubtable. el Propietari no pot controlar l'ocupació que l'Usuari doni a la informació o continguts que s'ofereixen des del lloc web i per tant no serà responsable pels fets, actes o danys, directes o indirectes, ocasionats a l'Usuari o a tercers que puguin derivar-se o tenir connexió amb l'ocupació d'aquesta informació o continguts.

L'usuari exonera a el Propietari de qualssevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat en l'adquisició de productes, continguts i/o eines, i/o en la prestació dels serveis, motivades per causes de força major o fora del seu control. A aquests efectes es consideren fora del seu control a títol enunciatiu i no limitatiu, (i) el mòdem, (ii) el sistema informàtic de l'usuari, (iii) el programari de navegació, (iv) virus, (v) interconnexió de xarxes telefòniques i elèctriques, (vi) RDSI, i/o qualssevol altra infraestructura de transport o telecomunicacions utilitzades per l'Usuari.

10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COMERÇ ELECTRÒNIC

L'accés de l'Usuari al lloc web i l'adquisició dels productes, serveis, i/o ús de continguts o eines a través del lloc web implica el tractament de dades de caràcter personal. Per a el Propietari revesteix una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Generalment, les persones que facin ús del lloc web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per a accedir als productes serveis, continguts i/o eines, l'Usuari, en certs casos haurà de facilitar certes dades de caràcter personal. el Propietari garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per l'Usuari, segons l'establert en la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

el Propietari compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, havent adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per a garantir la seguretat de les dades personals recopilades.

En aquest sentit, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de el Propietari, domiciliada en el carrer Diputació 181, degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualssevol servei o producte, o de qualssevol transacció o operació realitzada, a fi d'accedir a la informació i als serveis facilitats per el Propietari, a través de la seva pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals.

Així mateix l'Usuari consenteix expressament que les seves dades personals puguin ser transferides als Representants Internacionals de el Propietari i/o Distribuïdors Autoritzats exclusivament per a les finalitats assenyalades en el paràgraf anterior en la forma i amb limitacions establertes en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Instrucció 1/2000 relativa a les normes que regeixen els moviments internacionals de dades.

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a el Propietari els canvis que es produeixin en els mateixos. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualssevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualssevol finalitat distinta del manteniment de la seva relació contractual.

La política de privadesa de el Propietari garanteix a l'Usuari en tot cas la possibilitat d'exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant-lo a el Propietari enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic client@maxigramar.com.

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Propietari i els seus Representants Internacionals exclusivament enviaran ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d'altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

el Propietari informa a l'Usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions, comunicant-lo per escrit a l'adreça de correu electrònic client@maxigramar.com.

SEGURETAT: ÚS DE COOKIES I ENTORN SEGUR

el Propietari utilitza cookies temporals en el seu lloc web. La utilització de les mateixes es fa únicament amb la finalitat de tramitar la contractació dels productes i serveis en el nostre lloc web.
Les cookies temporals són petits fitxers creats pels llocs web per a guardar informació. Quan finalitza la contractació de serveis o productes aquestes són esborrades o bé s'esborren transcorregut un temps prudencial.

el Propietari, a través del seu lloc web, utilitza mitjans de tecnologia punta (Certificat SSL) per a garantir la protecció de la informació. el Propietari, garanteix que la contractació dels productes i serveis es realitza en un entorn segur.

ENLLAÇOS

el Propietari no és responsable de les pàgines webs enllaçades a aquesta, pel que no es fa responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web corresponen exclusivament a l'Usuari, que haurà de regir-se pels termes, condicions i avisos legals de les mateixes, dels quals igualment el Propietari no es fa responsable.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

el Propietari és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny de la pàgina, com la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d'autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font del lloc web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java, els textos, imatges, gràfics, així com qualssevol altre contingut del lloc web relatiu als productes, serveis, continguts i/o eines facilitats per el Propietari.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Industrial del lloc web i dels productes, continguts, i/o eines; per això, l'Usuari s'abstindrà de copiar, reproduir, distribuir, posar a disposició o comunicació pública del contingut de la pàgina web, sense l'autorització expressa i per escrit de el Propietari i sempre que compleixi les següents condicions:

Qualssevol còpia total o parcial de la pàgina web o si escau, eines, continguts de el Propietari haurà d'incloure l'avís sobre el copyright de el Propietari: “© el Propietari”. Tots els drets reservats. En cas d'utilització, reproducció i distribució de continguts propietat de terceres persones que apareguin en aquest lloc web, el símbol de copyright d'aquestes persones haurà d'aparèixer en totes les reproduccions.

No es podran realitzar modificacions sobre el contingut excepte quan l'Usuari conti amb la prèvia autorització de el Propietari. El contingut del lloc web, només podrà ser utilitzat amb fins informatius, prohibint-se el seu ús per a fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

el Propietari es reserva el dret de revocar l'autorització per a utilitzar el contingut del seu lloc web, continguts i/o eines en qualssevol moment. De donar-se el cas tot ús haurà de ser interromput. el Propietari no es fa responsable de la informació de tercers al costat de la qual s'hagi afegit part del contingut del seu lloc web.

Cap imatge o gràfic disponible en el lloc web de el Propietari serà utilitzada de forma separada de la resta d'imatges que ho acompanyen o del text corresponent, si escau.

No podrà ser distribuït ni publicat el contingut del lloc web de el Propietari al costat d'informació que promogui:

Pornografia i/o prostitució.
Explotació infantil.
Racisme.
Terrorisme.
Qualssevol altre contingut il·legal.

Els noms de productes que apareixen en aquesta pàgina web poden ser marques registrades de les seves respectives companyies.

PREUS

Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part de l'Usuari dels productes i serveis que exigeixin contraprestació econòmica, seran els quals figurin en el lloc web titularitat de el Propietari, http://www.maxigramar.com, en el moment que l'Usuari accedeixi al servei específic, i procedeixi a iniciar el procés de contractació. Així mateix, es remet a l'establert en el lloc web, respecte a les despeses d'enviament i impostos que siguin d'aplicació.

Per al cas que el lliurament del producte o servei contractat per l'Usuari, requereixi el lliurament físic del producte, les despeses d'enviament generats, variaran en funció del lloc de lliurament del producte i correran a càrrec de l'Usuari.

el Propietari es reserva el dret a modificar les tarifes i llista de preus publicats en el lloc web esmentat, quan així ho consideri convenient. En tot cas, l'anterior no serà d'aplicació per a aquells serveis contractats amb anterioritat a la modificació, salvo en tot el que es refereixi a les renovacions de productes i/o serveis.

La forma de pagament dels serveis contractats per part de l'Usuari serà l'especificada en les condicions particulars per a cadascun d'ells en el moment de la contractació, i en tot cas estaran a la disposició de l'Usuari amb caràcter previ a la contractació. el Propietari si escau es reserva el dret a cancel·lar els serveis contractats a l'Usuari, en el cas que aquest últim no respectés la forma de pagament establerta, o no procedís al pagament del producte i/o serveis contractats.

DURADA DEL CONTRACTE

Respecte a la durada de les obligacions contractuals derivades de la contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines entre el Propietari i l'Usuari, serà l'estipulada bé en les condicions particulars, bé en l'Acord de Llicència d'Ús del servei que es posa a la disposició de l'Usuari amb anterioritat a la contractació.

El període de validesa de les presents Condicions i condicions particulars de contractació, serà el temps que les mateixes romanguin publicades en el lloc web esmentat i resultaran d'aplicació des del moment que l'Usuari faci ús del lloc web, i/o procedeixi a la contractació de qualssevol productes, serveis, continguts i/o eines.

En tot cas, el Propietari es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar als productes adquirits pels Usuaris amb caràcter previ a la modificació, salvo en aquells supòsits en els quals l'usuari hagués canviat a una nova versió o producte, o haguessin resultat modificats els serveis del mateix per part de el Propietari, en aquest cas resultaran d'aplicació les condicions vigents en el moment del canvi i/o modificació.

TERMINIS I FORMA DE LLIURAMENT

Respecte als terminis i la forma de lliurament dels productes o serveis contractats, seran els estipulats en el moment de la contractació del producte o servei específic.

En tot cas, el Propietari garanteix executar el lliurament del producte o la prestació del producte o servei contractat per l'Usuari, a tot tardar en el termini de 30 dies hàbils a partir de l'endemà a aquell que l'Usuari hagués acceptat les presents Condicions, condicions particulars i si escau l'Acord de Llicència d'Ús del producte o servei sol·licitat. No obstant això, el Propietari s'exonera de tota responsabilitat en els supòsits que s'excedeixi del termini establert en el paràgraf anterior per cas fortuït, força major o per causa de tercers aliens a el Propietari.

DRET DE DESISTIMENT O RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

el Propietari es reserva el dret de resoldre anticipadament, i sense necessitat de preavís la contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines facilitats en el lloc web esmentat, a aquells usuaris que incompleixin el disposat en les presents Condicions i/o condicions particulars de contractació, o si escau en l'Acord de llicència d'ús.

L'Usuari disposarà d'un termini de 7 dies hàbils a partir del dia de recepció del producte o des del dia de celebració del contracte en el cas de la prestació de serveis, per a desistir o resoldre el contracte subscrit amb el Propietari per l'adquisició dels productes facilitats a través del lloc web de el Propietari, sense que això suposi penalització alguna per a l'Usuari.

Per a exercitar el dret anteriorment esmentat, l'Usuari haurà d'enviar la comunicació per escrit a el Propietari, enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic client@maxigramar.com.

En aquest cas, el Propietari reintegrarà la quantitat abonada per l'Usuari en un termini màxim de 30 dies des de la recepció efectiva de la comunicació del dret de desistiment i del producte, per part de l'Usuari.

En cap cas, l'Usuari podrà exercitar el seu dret de desistiment o resolució, respecte a aquells contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les seves especificacions, o que per la naturalesa de l'objecte del contracte, no pugui ser retornat o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, així com aquells contractes de subministrament de programes informàtics subministrats per via informàtica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús, per la pròpia naturalesa dels mateixos.

DEVOLUCIÓ DELS PRODUCTES

Per al cas que el producte contractat per l'Usuari requereixi el lliurament físic del mateix per part de el Propietari, i no es trobi entre les excepcions contemplades en l'apartat anterior, aquest últim podrà retornar el producte adquirit, en el termini de 7 dies hàbils des de la recepció del mateix.

L'usuari haurà d'acompanyar el número de devolució proporcionat pel departament d'atenció al client, com resposta a l'exercici de desestimació del producte adquirit a l'adreça de correu electrònic client@maxigramar.com.

L'Usuari podrà retornar el producte esmentat, sempre que no hagi estat obert, ni usat i conservin el seu precinte o embalatge original i sempre que acompanyi la factura o albarà de lliurament del producte.

En el cas que una vegada adquirit i remunerat el producte per part de l'Usuari aquest producte no es trobés disponible, el Propietari retornarà l'import del mateix a aquest en un termini màxim de 30 dies.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del disposat en les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualssevol altre fur que pogués correspondre, l'Usuari acorda sotmetre's a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar-se per les parts en relació amb les presents Condicions, hauran de realitzar-se per escrit a l'adreça de correu electrònic client@maxigramar.com.

CLÀUSULA DE RESTRICCIÓ A L'EXPORTACIÓ

Alguns dels productes de el Propietari disponibles a través d'aquest lloc web, poden estar subjectes a les Lleis de control d'exportacions dels Estats Units.

No poden ser descarregats o d'altra manera exportats o re-exportats: (1) en (o a un nacional o resident de ) Cuba, L'Iraq, Líbia, Suen, Corea del Nord, Iran, Afganistan (únicament Talibà), (2)o qualssevol altre país al que els Estats Units hagi embargat productes, (3) o a qualssevol inclòs en la llista de Nacions especialment designades pel departament del Tresor dels Estats Units o en el Quadre de Denegació i Ordres de Prohibició del Departament de Comerç dels Estats Units.

AL descarregar o usar programes des d'aquest lloc, l'Usuari accepta tot l'anteriorment exposat així com totes les lleis de control d'exportació aplicables. L'Usuari garanteix que no es troba o és resident o nacional de les nacions indicades en el paràgraf anterior o d'aquelles que estiguin incloses en alguna de les llistes esmentades.

La informació sobre les lleis d'exportació facilitades en la present clàusula no és necessàriament completa. Per a més informació sobre lleis d'exportació, per favor dirigeixi's al Departament de Comerç dels Estats Units, a l'Oficina d'Administració d'Exportacions.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualssevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tot la resta les Condicions.